Kort biografi

Magnus Gabriel von Block (1669-1722)
Son till hovpredikanten Martin Block och Ursula Jönsdotter (Ellerhusen).
Inskriven vid Uppsala universitet 1679.
Påbörjade en sexårig studieresa I Europa vid nyåret 1693.
Från slutet av detta år vistades han i Italien, bl a i Venedig, Rom och Florens.
På våren 1695 tillträdde han en tjänst som secretario delle lingve e lettore di camera hos storhertigen Cosimo III i Florens.
I slutet av 1698 återvände han till Sverige.
Efter en kort tjänstgöring i Kanslikollegium reste han åter utomlands 1701.
I augusti detta år disputerade han vid universitetet i Harderwijk för medicine doktorsgrad.
Efter en vistelse i England återvände han till Sverige sommaren 1702.
Efter att ha upptagits i Collegium medicum, tillträdde han 1703 tjänsten som provinsialläkare i Norrköping.
År 1720 utnämndes han till rikstranslator men fortsatte även som provinsialläkare.
I april 1722 dog han i ett slaganfall under ett besök i Söderköping.

(Uppgifterna hämtade från Sten Lindroth, Magnus Gabriel von Block, 1973)


Skrifter

Advertencia para todos los mancebos hecha en la memoria d'el muy docto, muy galano, y muy cursado seņor Andre Hillebran, qvando se hazian las sus obseqvias en presencia de muchas personas muy honradas en la yglesia de Riddarholm ā 22 de Marįo aņo 1691. despues de nacimiento d'el nuestro Seņor. Por Magnos Gauriel Bloch (1691)

Linguae latinae querela ad Soph. Brenneram sermonis svecani, egregiam cultricem (1707)

Bacchi Tethyosque cultoribus compotatoribus aegrotis pariter ac male-sanis consilium hoc salutare dedit medicus aquarum medicatarum quondam praefectus haud ignarus Medio Gaudere Beatos (u å)

Hippocrates momizans in harpocratem intempestivč taciturnum timidulum meticulosum pseudopoliticum (u å)

Anmärkningar öfwer Motala-ström-stadnande, så ock om thes rätta orsaker och betydelse tillika med några märkwärdigheter angående frostens och isens natur och werkan, men i synnerhet then så kallade och här tils obekante grund- och kraf-isens enskylte art och egenskap (1708)

Åtskillige anmärkningar öfwer thessa tiders falske astrologiska, phantastiska och enthusiastiska prognostiker, spådomar och prophetier, beträffande menniskjans wäsende och wandel i gemen; men i synnerhet religions- och statz saker, förnemligast i the nordiska länder. Såsom ock then andra Christi tilkommelse, jämwäl sidsta wärldenes ända (1708)

Åtskillige anmärkningar öfwer närwarande pestilentias beskaffenhet, motande, botande och utrotande uti Östergötland, under margehanda ämbetz syslor i största hast och en wälment nit upteknade af Magnus Gabriel Block (1711)

Betänckiande öfwer Ester Jöns-dotters långwariga fastande &c. &c. i Skåne, yttrat uti ett swar uppå kongl. Götha hoffrättz bref af den 29. april an. 1714 (1719)

Sonetti Italiani (ca 1720)

En besynnerlig dröm, förklarat i ett bref, til en afsomnad stor kung i Norden. Afsändt til des hufwud-qwarter, i begynnelsen på åhret 1718. Af en fiskare i Östgöta skären (1720)

Encomium ignorantiae (u å)


Översättningar

Johan Spencers sinnrike betänkiande om allehanda widunder och betydande tekn, hwaruti theras förebådelses fåfängia bewises och förkastas, och theras egentelige art och egenskap utmärkes, utur ängelskan öfwersatt och i korthet sammandraget så ock med höga wederbörandes tillåtelse efter föregången censur utgifwit af Magnus Gabriel Block (1709)

Kort uttåg af konung Carl then tolftes historia (1709)

Doct. Daniel Ludvigs ... Korta afhandling om fält-siukor,[...] (1717)

Rätt adeligt stånd, öfwersatt utaf fransöskan och effter liten ändring lämpat til denna tid och ort afskickat til den ädelmodige generalen Örtstedt i Skåne, ifrån en des wän i Östergötland (ca 1718)

Balzacs Tahl til margrefwinnan Rambouillet, om then heroiska ähra (ca 1721)